Een dag uit het leven van Lisa

Loop mee met een leraar in het Gooi

Lisa begint de ochtend met de vraag wie van haar leerlingen die dag een beetje extra aandacht nodig heeft. Ze werkt bij Indon, een school voor speciaal basisonderwijs waar kinderen naartoe gaan die in het reguliere onderwijs niet kunnen meedraaien.

Het speciaal basisonderwijs vraagt om nét even een andere manier van denken en lesgeven. Zodat deze leerlingen zich op hun manier en tempo kunnen voorbereiden op hun toekomst. Haar leerlingen komen uit de hele regio en zijn vaak lekker recht door zee.

Leraar worden in het speciaal onderwijs

Het speciaal basisonderwijs is niet voor iedereen even bekend terrein, terwijl er juist voor deze tak veel nieuwe leraren nodig zijn. Leraren met een hart voor kinderen die persoonlijke en intensieve begeleiding nodig hebben. Het gaat veelal om kinderen die meer ondersteuning nodig hebben bij het leren en bij hun gedrag. In het speciaal basisonderwijs wordt vaak gewerkt met kleinere klassen, intensievere begeleiding door leraren en onderwijsassistenten en een prikkelarme omgeving. Het perspectief van leerlingen in het speciaal basisonderwijs is het halen van een diploma, het vinden van een baan of een plek in de dagbesteding.

  

Leraar in beeld

Willem Smit
Boost

Wil je weten waarom Willem de minister van OCW aanraadt om te stoppen met werken? Waar hij het liefst zijn caravan neerzet of op welk feestje je hem kunt vinden? Maak kennis met deze enthousiaste leraar die leerlingen het geloof in hun eigen kunnen teruggeeft. Willem werkt bij Boost. Boost is er voor leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek die niet meer naar school (dreigen) te gaan.

School van de maand

Elan College
Bussum

Op 5 maart bezocht de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma het Elan College in Bussum. Het Elan College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school richt zich op havo/vwo leerlingen met een diagnose in het autistisch spectrum. Leerlingen die onvoldoende tot leren en ontwikkelen komen in het regulier (voortgezet) onderwijs kunnen hier een volwaardige havo- of vwo-opleiding volgen. De Minister sprak met de schoolleiding, leerlingen en ouders. Wiersma ging in gesprek met de schoolleiding over waar zij tegenaan loopt bij dit soort onderwijs. Daarna volgden sessies met de leerlingenraad en ouders, die vertelden wat het Elan College voor hen betekent.

In gesprek met

Ed Knies
Stichting De Kleine Prins

‘Ik ben niet zo’n stapper, die tijd heb ik gehad.’ Ed Knies, bestuurder van de Stichting De Kleine Prins gaat liever sporten in de buitenlucht. ‘De natuur in het Gooi nodigt daartoe volop uit’. Als hij niet op zijn fiets zit, is hij actief als voorzitter van de voetbalclub. Maar met de meeste passie vertelt hij over het initiatief van de Stichting Boseik, waarbij hij met ouders een woongroep aan het oprichten is voor jong volwassenen met een beperking. Dit heeft veel raakvlakken met zijn werk, waarin hij zijn affiniteit met deze groep elke dag kan inzetten.

Waar zijn de scholen in het Gooi?

Veelgestelde vragen aan Leraar in het Gooi

Het (voortgezet) speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben, dat het regulier onderwijs niet kan bieden. Er is speciaal basis en voortgezet onderwijs. In Het Gooi tref je beide typen speciaal onderwijs. Binnen het speciaal onderwijs zijn er clusters geformuleerd.

 • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen. 
  Dit zijn scholen voor visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen die slechtziend of blind zijn. De meeste van deze kinderen gaan met speciale begeleiding naar het reguliere onderwijs. De overige kinderen bezoeken speciale scholen. In Het Gooi: Koninklijke Visio – Huizen
 • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen.
  Cluster 2 bestaat uit scholen voor dove of slechthorende kinderen en voor kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden of taalmoeilijkheden. De scholen zijn er ook voor kinderen met communicatieve problemen, zoals bij bepaalde vormen van autisme. In het Gooi: Visio
 • Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen.
  Dit zijn scholen voor leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Maar ook langdurig zieke kinderen en leerlingen met epilepsie kunnen hier terecht. In Het Gooi zijn de Klimopschool (Hilversum) en Mozarthof (Hilversum)  cluster 3 scholen.
 • Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.
  Dit cluster bestaat uit scholen voor kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen. Ook scholen die verbonden zijn aan pedologische (kinderkundige) instituten vallen onder dit cluster. In Het Gooi zijn er diverse cluster 4 scholen. Voor het Speciaal Basis Onderwijs in Het Gooi  tref je onder andere de Wijngaard (Huizen), de Mozaïek (Hilversum) en de Hummeling (Hilversum) . Speciaal voortgezet Onderwijs in Het Gooi zijn onder andere Elan College Huizen, Elan College Bussum en JH Donnerschool in Hilversum.

Om les te geven in het speciaal onderwijs heb je de juiste onderwijsbevoegdheid nodig. Voor het speciaal basisonderwijs heb je een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs nodig. Om les te geven in het voortgezet speciaal onderwijs moet je weten of de school zelf eindexamens afneemt. Neemt een school die zelf af dan moet je een onderwijsbevoegdheid hebben voor voortgezet onderwijs. Neemt de school niet zelf de eindexamens af dan volstaat een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs. Met een eerste of tweedegraadsbevoegdheid mag je in het voortgezet speciaal onderwijs lesgeven in het vak waarvoor je bevoegd bent.

Veel scholen voor speciaal onderwijs stellen als eis dat je nog een aparte opleiding voor speciaal onderwijs volgt. De meeste scholen vragen om een diploma van de master Special Educational Needs.

De salarissen voor zowel het basis als het voortgezet speciaal onderwijs zijn vastgelegd in de CAO primair onderwijs.  Een leraar in het basisonderwijs en speciaal onderwijs (gezamenlijk primair onderwijs) verdient bruto tussen € 3.100 en € 5.850 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Dat is volledig afhankelijk van de school. Als zij het traject willen afmaken, dan betalen ze je in principe gewoon door. Het kan natuurlijk zijn dat de school je geen aanstelling wil geven, dan moet je op zoek naar een andere school om het zij-instroomtraject af te ronden.

In het speciaal onderwijs kan na twee jaar het contract worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Tenzij je als zij-instromer het traject nog niet hebt afgerond en/of niet goed functioneert. Je kunt als zij-instromer niet vast benoemd worden als het traject nog niet is afgerond. Dus het werk van de zij-instromer blijft in ieder geval tijdelijk zolang als het opleidingstraject duurt.